Сільськогосподарська мікробіологія
міжвідомчий тематичний науковий збірникПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

  Зберегти файл анкети

  Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» є періодичним виданням, фаховим із сільськогосподарських наук. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus (ICV 2016:72.18) та РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

  Журнал друкує експериментальні роботи, оглядові статті та короткі повідомлення.

  До друку приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, огляди літератури, у яких висвітлюються результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для сільського господарства і раніше не публікувалися.

  Рукописи приймаються до друку редакційною колегією після рецензування. Редакція зберігає за собою право вносити в текст зміни й скорочення.

  Рукописи, оформлені без дотримання правил для авторів, редакцією не приймаються.

Вимоги до оформлення рукопису

  Статті для публікації у збірнику подаються в електронній формі на адресу sgmicrob.houa@gmail.com. До статті обов’язково додається інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, слу-жбова адреса (з поштовим індексом), контактний телефон, електронна адреса кожного авто-ра, код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, бажано створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org. До статті обов’язково додається заповнений файл анкети (посилання вище).

  Обсяг публікації — до 10 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням .rtf, .doc або .docx, шрифт Times New Roman, 12 pt. Міжрядковий інтервал основного тексту — 1,5. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210×297 мм, формат А4); при цьому лівий, верхній і нижній береги сторінки мають бути 20 мм, правий — 10 мм.

  Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10-ти сторінок), оглядової статті – до 25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для молодих учених – до 9000 знаків (5 сторінок) разом з таблицями і рисунками, короткого повідомлення – до 6000 знаків.

  Матеріал експериментальної статті слід викладати за таким планом:

  УДК

  Назва статті (не більше 120-ти знаків з пробілами, набрана прописними літерами)

  Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, електронна адреса кожного автора

  Назва установи та поштова адреса (вул., буд., місто, індекс, країна)

  Реферат (мета, методи, результати, висновки – обсягом не менше 1800 знаків з пробілами)

  Ключові слова (не більше 8-ти слів)

  Виклад основного матеріалу: вступ (постановка проблеми), аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми; мета досліджень; матеріали та методи досліджень (детально); результати досліджень (обґрунтування одержаних результатів); висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

  Таблиці слід набирати у програмі Microsoft Word; шрифт Times New Roman, 12 pt малими літерами; повне обрамлення. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами.

  Графіки і діаграми виконуються в програмі Microsoft Excel; вони обов'язково повинні бути придатними для редагування—. Усі текстові написи, присутні на діаграмі, повинні бути виконані шрифтом Times New Roman.

  До статті, що містить діаграми, бажано додавати окремим файлом таблиці Microsoft Excel (розширення .xls або .xlsx) із цими діаграмами.

  Графічний об'єкт має бути розташований по центру, його ширина не повинна перевищувати текстове поле.

  Зображення та фотографії мають бути записані у файлі з розширенням .jpg (.jpeg) або .tif (.tiff) з роздільною здатністю 300 dpi.

  Кольорові зображення допускаються у випадку, якщо при переведенні їх у чорно-білий формат втрачається змістове навантаження фотографії.

  Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщають після посилання на них у тексті.

  Скорочення, крім загальноприйнятих, не слід використовувати ні в тексті, ні в таблицях. Всі абревіатури слід розшифрувати після першого використання термінів і далі залишати незмінними по всьому тексту.

  Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної сис-теми одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редктора MicrosoftWord або OpenOffice.

  Спеціальні символи (т.ч. назви фірм, апаратури, препаратів, техніки та ін. ) слід наводити в оригінальному написанні.

Список використаних літературних джерел

  Список використаних літературних джерел потрібно наводити наприкінці статті. По-силання на джерела літератури в тексті рукопису слід давати у квадратних дужках і нумеру-вати послідовно у порядку цитування у тексті статті. Недопустимим є посилання на неопуб-ліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси.

  Назви статей, монографій, збірників, праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок.

  Звертаємо Вашу увагу, що цитувати бажано як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3-5 років) у провідних профільних виданнях. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 25%). Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI (у форматі http:/doi.org/).

  Список літератури має складатися з двох частин: СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ — джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015:Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

  REFERENCES — це список літератури, перекладений англійською мовою (або транслі-терований в романському алфавіті) і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформ-лення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style (htth://www.apastyle.org/). Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (у форматі https://doi.org/). Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55. Для транслітерації кирилиці латини-цею з української мови слід обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010) (http://ua.translit.net/), з російської – стандарт BGN.

  Реферат англійською мовою містить: ПІБ авторів, назва статті, повна назва наукової установи та її поштова адреса, e-mail авторів, реферат (1800 знаків з пробілами) і ключові слова.

  Стаття проходить обов’язкове рецензування. Редакція залишає за собою право вносити корективи граматичного і стилістичного характеру. Рукопис може бути повернутим автору для доопрацювання.

  У разі повернення рукопису на доопрацювання автор зобов'язаний урахувати всі зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих змін у рукописі) і відправити виправлений і перероблений матеріал на адресу редакції у зазначений термін.

  При спілкуванні з рецензентом у супровідному листі слід детально відповісти на зауваження рецензента, а в електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.

  Відхилені рукописи не повертаються.

  Окремим файлом потрібно подавати англомовний варіант статті для розміщення на сайті http://sg-microb.ho.ua. За неможливості надання англомовного варіанту, редакція розміщує власний варіант перекладу.

Порядок рецензування рукописів статей у збірнику «Сільськогосподарська мікробіологія»

  Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня збірника «Сільськогосподарська мікробіологія» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

  У збірнику «Сільськогосподарська мікробіологія» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

  рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;

  автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

  Наукові статті, які надходять до редакції, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформления і відповідності до Вимог до рукописів, викладених на сайті.

  Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла до редакції, рецензента зі складу редакційної колегії, який курує відповідний науковий напрямок. За умови відсутності члена редакційної колегії – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента для даної роботи. Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

  Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

  рекомендувати статтю до опублікування;

  рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;

  не рекомендувати статтю до опублікування.

  Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення. Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка надається рецензентові одночасно зі статтею.

  При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

  звертати особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;

  охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень,

  коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;

  оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;

  оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

  Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора у розв’язання проблеми, що розглядається. Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити заключення щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.

  Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:

  заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;

  недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;

  гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

  Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою у вигляді скан-копії. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.

Корисні посилання:

© ІСМАВ НААН, м. Чернігів, 2012–2018